Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego ebadaniakliniczne.pl obowiązujący od dnia 17.01.2021 r.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Właścicielem Portalu jest Operator tj. Krystian Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Bednarek NDC.

2. Portal jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin reguluje zasady korzystania z Portalu i składa się na treść zawieranej w Portalu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Regulamin określa:

(a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;

(b) warunki świadczenia Usług, w tym:

  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;
  •  zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;

(c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;

(d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;

(e) zasady korzystania z Portalu w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Portalu i Usług.

3. Użytkownicy korzystający z Portalu są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Portalu. Rozpoczynając korzystanie z Portalu, w szczególności z Usług lub uzyskując dostęp do Portalu lub Usług, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Ze względu na charakter, rodzaj i zakresu Usług Użytkownicy mogą zostać poproszeni o przeczytanie oraz zatwierdzenie dodatkowych warunków dotyczących korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi. Każde takie dodatkowe warunki jeśli mają być wprowadzone będą każdorazowo zamieszczane w Portalu i dostępne będą dla Użytkownika oraz mogą być zmieniane w sposób analogiczny do udostępnienia i zmiany Regulaminu. Jeśli dodatkowe warunki będą sprzeczne z treścią Regulaminu pierwszeństwo stosowania mają dodatkowe warunki określające zasady korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi.

Art. 2

1. Portal stanowi jednostkę poszerzającą najnowsze doniesienia z zakresu badań klinicznych w Polsce oraz skali międzynarodowej. Na Portalu są publikowane oferty pracy związane z branżą badań klinicznych w Polsce. Co umożliwia użytkownikom nawiązanie współpracy między pracodawcą a pracownikiem.

2. W Portalu dostępne są następujące Usługi:

(a) Formularz zgłoszeniowy (oferty pracy, dane ośrodka badań klinicznych)

(b) Udostępnianie Treści,

(c) Wyszukiwarki,

(d) Newsletter.

3. Ogół funkcjonalności Portalu stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

4. Portal przeznaczony jest jedynie dla pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy osób fizycznych).

Art. 3

Dane Operatora są następujące:

(a) firma: Krystian Bednarek NDC,

(b) siedziba i adres: ul. Kazimierza Wielkiego, nr 23, 97-425 Zelów,

(c) NIP: 7692050100,

(d) REGON: 101095985,

(e) rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

(f) adres mailowe: kontakt@ebadaniakliniczne.pl,

(g) adresy stron internetowych: ebadaniakliniczne.pl.

Słownik pojęć

Art. 4

Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem Portalu, tj. regulamin Portalu regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu,

2. Portal – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny ebadaniakliniczne.pl zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Portalu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa ebadaniakliniczne.pl wraz z podległymi domenami i wszelkimi innymi elementami (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne media, oprogramowanie itp. Portal stanowi zorganizowaną platformę internetową umożliwiającą w sposób zdalny wyszukiwanie dostępnych w bazie danych portalu Badań klinicznych, wyrażanie zainteresowania wybraną tematyką oraz zgłaszanie zainteresowania wybranymi Badaniami klinicznymi,

3. Operator – Krystian Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Bednarek NDC, adres: Kazimierza Wielkiego, nr 23, 97-425 Zelów, NIP: 7692050100, REGON: 101095985,

4. Użytkownik – każdy podmiot, który zgodnie z prawem może korzystać z Portalu i zawierać umowy o Usługi i który przystępuje do korzystania z Portalu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Portalu; w przypadku Użytkowników będącymi osobami fizycznymi Użytkownik taki dla zgodnego z Regulaminem korzystania z Portalu powinien być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik może być Interesantem, Jednostką lub Gościem,

5. Gość - każdy Użytkownik, nie będący Interesantem ani Jednostką tj. Użytkownik, który nie zawarł umowy o Konto lub który korzysta z Portalu bez korzystania z Konta,

6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

7. Usługi - wskazane w Art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Portal przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Portalu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługi stanowią dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym,

8. Badania kliniczne – badanie kliniczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211 t.j. z dnia 2017.11.30),

9. Treści - cała zawartość merytoryczną Portalu, w tym w szczególności informacje o Usługach i Operatorze, artykuły o tematyce okołomedycznej, popularnonaukowej i farmaceutycznej oraz baza informacji dotycząca Badań klinicznych,

10. Udostępnianie Treści – jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami w ramach Portalu,

11. Wyszukiwarka – jedna z Usług umożliwiająca odnalezienie w Portalu określonych Treści,

12. Newsletter - jedna z Usług umożliwiająca otrzymywanie przez Użytkownika od Operatora informacji przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

13. Formularz zgłoszeniowy - jedna z Usług umożliwiająca przekazanie przez Użytkownika wybranych informacji związanych z ofertą pracy lub danymi ośrodka badań klinicznych w celu ich publikacji na Portalu przez Operatora,

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.),

15. Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.),

16. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

Usługa Formularz zgłoszeniowy

Art. 5

1. Formularz zgłoszeniowy stanowi Usługę pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z możliwości zamieszczania ofert pracy lub danych ośrodka badań klinicznych na Portalu.

2. Umowa o Usługę Formularz zgłoszeniowy jest zawierana w zgodnie z informacją, o której mowa w art. 6 Regulaminu.

3. Umowa o Usługę Formularz zgłoszeniowy ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia usunięcia zgłoszonych informacji przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

Art. 6

1. Użytkownika korzystającego z Formularza zgłoszeniowego obowiązują następujące zasady:

(a) Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność, prawdziwość i aktualność swoich danych podawanych dla potrzeb Formularza zgłoszeniowy,

(b) Użytkownik zgłaszając ofertę lub ośrodek potwierdza, że jest upoważniony do publikacji informacji, treści i danych kontaktowych dotyczących tego zgłoszenia w imieniu i na rzecz pracodawcy lub właściciela ośrodka, oraz wyraża zgodę na opublikowanie danych na warunkach określonych w Regulaminie,

(c) Operator zachowuje prawo do usunięcia oferty pracy lub danych ośrodka wraz z terminem zakończenia publikacji w Portalu.

Udostępnianie Treści

Art. 7

1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami Portalu tj. artykuły, informacje o Usługach, Portalu i Operatorze, informacje o Badaniach klinicznych.

2. Treści stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) są objęte prawami autorskimi podmiotów, którym przysługują, w szczególności twórcom i podlegają ochronie, w tym w szczególności nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane bez zgody podmiotów, którym przysługują chyba, że na zasadach tzw. dozwolonego użytku lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3. Operator zastrzega, że Treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

Usługa Wyszukiwarki

Art. 8

1. Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie w Portalu określonych poszukiwanych przez Użytkownika informacji.

Usługa Newsletter

Art. 9

1. Usługa Newsletter pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie od Operatora informacji, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres email. Newsletter obejmuje cykliczne przesyłanie informacji dotyczących nowych funkcjonalności Portalu, merytorycznych informacji na tematy okołomedyczne, usług medycznych, a także informacji handlowych Operatora i partnerów Portalu.

2. Usługa Newsletter zawierana jest z chwilą wyrażenia zgody na otrzymywanie od Operatora informacji drogą elektroniczną (zapisania się do Newslettera) i jest rozwiązywana z chwilą odwołania takiej zgody.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o Usługi. Dostępność Usług

Art. 10

1. Jeśli Regulamin nie stanowi, inaczej umowa o Usługę jest zawierana z chwilą przystąpienia do korzystania z funkcjonalności Portalu stanowiącej daną Usługę i rozwiązywania z chwilą zaprzestania takiego korzystania.

2. Usługa:

(a) Formularz zgłoszeniowy dostępna jest dla Użytkowników, 

(b) Newsletter dostępna jest dla Użytkowników,

(c) Udostępnianie Treści, Wyszukiwarka dostępne są dla Użytkowników oraz Gości,

(d) Nawiązanie Kontaktu dostępna jest dla Użytkowników.

Zasady korzystania z Portalu. Odpowiedzialność Operatora

Art. 11

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści,

(a) naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku,

(b) naruszających prawa własności przemysłowej,

(c) celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste, w treści wulgarnych, zawierających wulgaryzmy lub powszechnie uważanych za obraźliwe,

(d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,

(e) udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych,

(f) zawierających treści pornograficzne,

(g) naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

(h) których celem jest poniżanie, zawstydzanie, nękanie lub prześladowanie innych osób,

(i) popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),

(j) propagujących używanie narkotyków, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających,

(k) reklamowych, handlowych, promocyjnych.

3. Zabronione jest ponadto:

(a) wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd do Portalu,

(b) przesyłanie wirusów i złośliwego oprogramowania innego rodzaju,

(c) wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do Konta należącego do innej osoby,

(d) publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu),

(e) zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Portalu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),

(f) dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.

4. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 1-3 Operator może zablokować na określony czas lub usunąć Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czynności Jednostek i Interesantów związanych z udziałem w Badaniach klinicznych, choćby do udziału tego doszło w związku z korzystaniem z Usługi Nawiązania Kontaktu.

6. Informacje zawarte w Portalu stanowią informacje wyłącznie o charakterze informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porady lekarskie, pielęgniarskie ani żadne inne specjalistyczne porady medyczne, diagnostyczne lub zdrowotne. Ponadto w Portalu nie jest prowadzona rekrutacja do Badań klinicznych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji i/lub czynności związanych z udziałem w Badaniu klinicznym skontaktuj się z lekarzem.

7. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator:

(a) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,

(b) który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,

(c) który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu,

(d) nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.

Odstąpienie od umowy

Art. 12

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Portalu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.

2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

(b) o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

4. Operator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Reklamacje

Art. 13

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług i w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora, o których mowa w art. 3 Regulaminu. Reklamacje można w szczególności składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@ebadaniakliniczne.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.

4. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Operator poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Portalu lub zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

Płatności w Portalu

Art. 14

1. Usługi świadczone w Portalu są płatne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Operatorowi przysługuje możliwość wprowadzenia odpłatności z tytułu poszczególnych Usług lub ich części jak również wprowadzenia nowych, płatnych Usług, w trybie zmiany Regulaminu.

3. Usługi płatne dotyczą publikacji danych ośrodka badań klinicznych w opcji "Normal" 250 PLN, "Special" 550 PLN. 

Prawa własności intelektualnej

Art. 15

1. W przypadku pobrania lub korzystania z oprogramowania Portalu (np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki), Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji a także instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.

2. Regulamin nie zezwala na publikację treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej.

3. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwie przysługują odpowiednio Operatorowi lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Operator prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie ze stosowną umową. Zabronione jest wykorzystywanie utworów zamieszczonych w Portalu, praw autorskich, praw własności przemysłowej jak również jakichkolwiek oznaczeń Portalu, bez wymaganej prawem zgody Operatora lub innego uprawnionego podmiotu.

Wymaganie techniczne korzystania z Portalu

Art. 16

1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług Użytkownik powinien dysponować:

(a) połączeniem z siecią Internet,

(b) sprzętem komputerowym o minimalnych wymaganiach technicznych,

(c) oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne,

(d) w przypadku niektórych Usług, w szczególności Newslettera i Konta, aktywnym adresem poczty elektronicznej

2. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Portalu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

Postanowienia końcowe

Art. 17

1. Portal i czynności związane z zawieraniem umów w Portalu są dostępne w języku polskim.

2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym Portalu przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.

3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Portalu.

4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

5. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Operatora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany.

6. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta , przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Portalu oraz dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Krystiana Bednarek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krystian Bednarek NDC, adres: Kazimierza Wielkiego, nr 23, 97-425 Zelów, NIP: 7692050100, REGON: 101095985, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. Ponieważ aktualnie Usługi są dla Konsumentów bezpłatne nie ustala się dalszych skutków odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat Krystian Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Bednarek NDC, adres: Kazimierza Wielkiego, nr 23, 97-425 Zelów, NIP: 7692050100, REGON: 101095985

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

  • o świadczenie następującej Usługi

....................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy .....................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...................................................................

Adres konsumenta(-ów) ..................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.....................................................................................................

Data .............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności oraz politykę cookies aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję