Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu Internetowego ebadaniakliniczne.pl obowiązująca od dnia 12.03.2021 r.

1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników stron internetowych Portalu internetowego pod adresem domeny: https://ebadaniakliniczne.pl/ („Portal") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Operatorem Portalu www.ebadaniakliniczne.pl jest Krystian Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Bednarek NDC.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest właściciel i operator Portalu - Krystian Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Bednarek NDC, adres: Kazimierza Wielkiego, nr 23, 97-425 Zelów, NIP: 7692050100, REGON: 101095985 („NDC”).

4. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka");

c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A.,

5. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

6. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

7. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą Użytkownika.

8. Dane osobowe Użytkownika podane w danym formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia Portalowego lub kontaktu handlowego.

9. NDC przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników Portalu:

a) w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów za pośrednictwem Portalu oraz świadczenia innych usług, określonych w Regulaminie.

b) w celu ich przekazania, za zgodą Użytkownika, podmiotom prowadzącym badania kliniczne, którymi Użytkownik wyraził zainteresowanie, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do udziału Użytkownika w takich badaniach.

10. Przewiduje się następujące kategorie odbiorców danych: podmioty współpracujące z NDC w celu należytego działania Portalu. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa– NASK), dostawców usług płatniczych obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi NDC w tym zakresie współpracuje. Dane mogą być również przekazane na zasadzie zbycia za zgodą Użytkownika, podmiotom prowadzącym badania kliniczne, którymi Użytkownik wyraził zainteresowanie, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do udziału Użytkownika w takich badaniach.

11. NDC może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego umów zawieranych w Portalu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi, jeśli są niezbędne we wskazanym celu:

a) nazwisko i imiona Użytkownika ;

b) adres zameldowania na pobyt stały;

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b;

d) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;

e) adresy elektroniczne Użytkownika;

f) numery telefonów Użytkownika;

g) wiek i data urodzenia;

h) płeć.

12. NDC może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 11;

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną.

13. NDC przechowuje dane osobowe Użytkowników Portalu jedynie przez okres niezbędny do realizowania umów oraz świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte z systemów.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez NDC zależy od uzyskania zgody Użytkownika.

15. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: Krystian Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Bednarek NDC, adres: Kazimierza Wielkiego, nr 23, 97-425 Zelów, lub drogą mailową na adres: kontakt@ebadaniakliniczne.pl.

16. Przetwarzanie przez NDC danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

17. Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą NDC przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. NDC zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Użytkowników Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

18. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony NDC.

19. NDC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

20. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Portalu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@ebadaniakliniczne.pl.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności oraz politykę cookies aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję